ชุดคิท โทรศัพท์ อินเตอร์คอม
 

SL3001 เสียงตามสายพร้อมเสียงดนตรี
   ISBN 978-974-9424-92-6

 วงจรสามารถพูดคุยสวนทางกันได้
 วงจรใช้ไฟเลี้ยงเพียง 9 โวลต์
 มีวงจรสร้างเสียงคนตรี
 >>รายละเอียด

   

ห้างหุ้นส่วนสามัญ สมาร์ทเลิร์นนิ่ง
เลขที่ 98/2 เดอะทรัสต์ทาวน์ ราชพฤกษ์ ถนนราชพฤกษ์
ตำบลอ้อมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
e-mail : info@smartlearningweb.com Tel : 091-091-9500ax 02-1568389